Sąlygos ir taisyklės

1. BENDROSIOS NUOSTATOS
1.1. Šios prekių pirkimo – pardavimo sąlygos ir taisyklės (toliau „Taisyklės“), jas patvirtinus Pirkėjui (perkant prekes paspaudus mygtuką „Apmokėti“), yra šalims privalomas teisinis dokumentas, kuriame nustatomos Pirkėjo ir Pardavėjo teisės bei pareigos, kursų įsigijimo bei apmokėjimo už juos sąlygos, šalių atsakomybė bei kitos su kursų pirkimu – pardavimu www.diapermanent.lt elektroninėje parduotuvėje susijusios nuostatos.
1.2. Pardavėjas pasilieka teisę bet kuriuo metu pakeisti, taisyti ar papildyti Taisykles, atsižvelgdamas į teisės aktų nustatytus reikalavimus.

2. PIRKĖJO TEISĖS
2.1. Pirkėjas turi teisę pirkti kursus mūsų elektroninėje parduotuvėje šių Taisyklių nustatyta tvarka.

3. PIRKĖJO ĮSIPAREIGOJIMAI
3.1. Pirkėjas privalo sumokėti už kursus šių Taisyklių nustatyta tvarka.

4. PARDAVĖJO TEISĖS
4.1. Jei Pirkėjas bando pakenkti internetinės parduotuvės darbo stabilumui, saugumui ar pažeidžia savo įsipareigojimus, Pardavėjas turi teisę panaikinti Pirkėjo registraciją.

5. PARDAVĖJO ĮSIPAREIGOJIMAI
5.1. Pardavėjas įsipareigoja gerbti Pirkėjo privatumo teisę ir jam priklausančią asmeninę informaciją, nurodytą registracijos formoje, išskyrus Lietuvos Respublikos įstatymuose ir „Taisyklėse dėl asmens duomenų apsaugos“ nustatytus atvejus.

6. PREKIŲ KAINOS, APMOKĖJIMO TVARKA IR TERMINAI
6.1. Kursų kaina elektroninėje parduotuvėje ir suformuotame užsakyme nurodoma Eurais su PVM.
6.2. Pirkėjas atsiskaito už kursus banko pavedimu pagal suformuotą užsakymą. Tai išankstinis apmokėjimas, kai Pirkėjas perveda pinigus į mūsų el. parduotuvės banko sąskaitą.
6.3. Tik gavus apmokėjimą už kursus, pirkėjas gauna prisijungimą prie kursų medžiagos.

7. KURSŲ GRĄŽINIMAS
7.1. Įsigijus kursus jų grąžinti negalima.
7.2. Pirkėjas turi teisę kreiptis į valstybinę vartotojų teisių apsaugos tarnybą:
Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba
Juridinio asmens kodas: 188770044
Vilniaus g. 25, 01402 Vilnius
www.vvtat.lt

8. KURSŲ KOKYBĖS GARANTIJA IR ŽIŪRĖJIMO TERMINAS
8.1. Visų mūsų elektroninės parduotuvės parduodamų kursų savybės ir įpatumai nurodomi aprašymuose.
8.2. Pardavėjas neatsako už tai kaip pirkėjas įsisavins kursuose pateiktą informaciją.
8.3. Pardavėjas suteikia 60 dienų per kurias pirkėjas gali peržiūrėti kursų medžiagą.

9. ATSAKOMYBĖ
9.1. Pirkėjas neturi teisės perparduoti ar kitaip platinti įsigytą medžiagą, tai bus traktuojama kaip autoriaus teisių į intelektinę nuosavybę pažeidimas, kurį gina LR įstatymai.
9.2. Pirkėjas yra visiškai atsakingas už registracijos formoje pateiktų duomenų teisingumą. Jei Pirkėjas nepateikia registracijos formoje tikslių duomenų, Pardavėjas neatsako už dėl to atsiradusius padarinius.
9.9. Pirkėjas atsako už savo prisijungimo duomenų perdavimą tretiesiems asmenims.
9.9. Pardavėjas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai nuostoliai kyla dėl to, jog Pirkėjas, neatsižvelgdamas į Pardavėjo rekomendacijas ir savo įsipareigojimus, nesusipažino su šiomis Taisyklėmis, nors tokia galimybė jam buvo suteikta.
9.5. Jei Pardavėjo internetinėje parduotuvėje yra nuorodos į kitų įmonių, įstaigų, organizacijų ar asmenų tinklapius, Pardavėjas nėra atsakingas už ten esančią informaciją ar vykdomą veiklą, tų tinklapių neprižiūri, nekontroliuoja ir toms įmonėms bei asmenims neatstovauja.
9.6. Atsiradus žalai, kaltoji šalis atlygina kitai šaliai tiesioginius nuostolius.

10. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
10.1. Šios taisyklės sudarytos vadovaujantis LR teisės aktais.
10.2. Šių taisyklių pagrindu kylantiems santykiams taikoma LR teisė.
10.3. Visi nesutarimai, kilę dėl šių taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami LR įstatymų nustatyta tvarka.